CSRD: “Duurzaamheid is niet meer een nice-to-have.”

CSRD “Duurzaamheid is niet meer een nice-to-have.” (1)

“Duurzaamheid is niet meer een nice-to-have.”

Binnenkort hebben veel bedrijven te maken met de CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Het doel is transparantie te verhogen, voor zowel externe stakeholders als medewerkers, en om informatie over de impact van het bedrijfsleven op mens en milieu inzichtelijk te maken. De impact van deze nieuwe wet is aanzienlijk, ook voor de bedrijven zelf. Het vraagt een flinke duik in alle processen en een duidelijke visie óp en formulering ván statussen, doelen en kpi’s.

Nicolette Loonen, opgeleid register accountant en founding partner bij TOSCA – Tribe Of Sustainibility Change Agents – staat samen met haar collega’s bedrijven bij in verschillende duurzaamheidsvraagstukken, waaronder de CSRD. We gingen om tafel voor een mooi gesprek, waaruit maar liefst drie artikelen zijn voortgekomen. In dit eerste schrijven nemen we je mee in wat duurzaamheidsverslaggeving nu precies is.

Raakvlakken

Maar eerst duiken we nog iets dieper in wie TOSCA is. TOSCA is een maatschap van vier senior professionals, die bedrijven adviseren op drie deelgebieden, die op hun beurt invloed hebben op elkaar:

  • Strategie & waardecreatie
  • Implementatie & engagement
  • Rapportage & CSRD

De professionals van TOSCA komen zowel uit de financiële wereld, als uit de wereld van de strategie en communicatie. Een goede aanvulling op elkaar. De basis van Sanacount ligt in het fiscale en financiële stuk, maar ook wij schuiven steeds meer naar bedrijfsadvisering op strategisch niveau. We zien mooie raakvlakken met TOSCA.

Wanneer een bedrijf voldoet aan minimaal 2 van de volgende 3 criteria, dan moet je vanaf boekjaar 2025 ook gaan rapporteren over duurzaamheid conform de CSRD:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Juist omdat het gehele proces en de volledige keten van deze bedrijven onder de loep genomen moeten worden, is dit ook een zaak van de toeleveranciers. Dit betekent dus dat deze nieuwe wetgeving niet alleen bedrijven raakt die hierboven geschreven staan. Misschien dus ook wel jullie bedrijf.

Wat is duurzaamheid?

De CSRD gaat over duurzaamheid. Er zijn verschillende definities van duurzaamheid en die bandbreedte maakt het soms wat vaag. Het is een containerbegrip geworden dat lang niet altijd wordt gebruikt op een integere manier. Nicolette vertelt: ” Denk aan fashion, je kan wel shirtjes van biologisch katoen verkopen, maar als je vervolgens zes keer per jaar een collectie uitbrengt en de shirtjes zo goedkoop zijn dat mensen ze na drie keer dragen weggooien, dan ben je per saldo toch niet duurzaam bezig.”

Natuurlijk heeft Nicolette ook een duidelijke visie op wat duurzaamheid dan wel is, een waar wij ons heel prima in kunnen vinden. “Duurzaamheid gaat over rechtvaardigheid, ís rechtvaardigheid. Tussen de generaties van nu richting toekomstige generaties. Zo gebruiken we veel meer grondstoffen dan de aarde ons geeft, we zijn hiermee een hypotheek aan het nemen op toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat ook over rechtvaardigheid naar andere werelddelen, vandaag de dag. De manier waarop wij hier leven en consumeren is een veelvoud van wat er in Azië, Afrika en Zuid-Amerika plaatsvindt.”

Met deze invulling zie je meteen dat duurzaamheid een uitdagende ambitie is, die niet eenvoudig te rijmen is met een kortetermijnfocus die alleen gericht is op winstmaximalisatie en het sturen op financiële welvaart in plaats van het veel bredere welzijn. De CSRD poogt duurzaamheid en deze lange termijn focus meer te verbinden, of zoals Nicolette zegt: “Duurzaamheid is niet meer een nice-to-have.”

Verslaglegging over en voor de toekomst

Nicolette legt de CSRD uit als verantwoording afleggen over toekomstbestendig ondernemen. “Er komt veel meer toekomstgerichte informatie in verslaglegging, dit is belangrijk voor stakeholders en ook voor medewerkers. Bedrijven moeten zich nu echt gaan afvragen (voor zover ze dat nog niet helder hadden) hoe hun strategie is ingericht zodat ze over 20, 30 jaar nog bestaan en waarde toevoegen aan al hun stakeholders. Dit gaat veel verder dan alleen financiële verslaglegging.”

Voor die niet-financiële verslaglegging zijn veel verplichte indicatoren opgenomen. Daarop komt vanuit het bedrijfsleven wel wat weerstand. Het zijn niet alleen veel indicatoren, maar veel van hen worden momenteel nog niet gebruikt door bedrijven. Toch houdt Brussel hieraan vast, voor de vergelijkbaarheid, bijvoorbeeld voor investeerders, is het belangrijk dat je allemaal dezelfde indicatoren met dezelfde definities gebruikt. De CSRD zelf moet immers ook toekomstproof zijn.

Waar staan jullie?

We zijn benieuwd of jullie een visie hebben op duurzaamheid voor jullie organisatie. Wat is jullie plek op deze aarde en hoe zorgen jullie ervoor dat je per saldo een positieve bijdrage levert? Het begint met purpose en die moet echt doorleefd en vertaald worden. We willen je in de volgende twee blogs graag verder inspireren om hier visie en strategie op te ontwikkelen.

Heb je nu al vragen? Aarzel niet en neem contact op met ons, we denken graag constructief met je mee.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen