Privacy Policy

Salarisadministratie raadplegen - Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies

Privacyverklaring Sanacount- versie 2021

Met deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies verwerkt en met welk doel wij dit doen. Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies ondersteunt klanten bij alle facetten van het ondernemerschap. In het kader van de uitoefening van onze dienstverlening, maar ook met betrekking tot het gebruik van onze website verwerken wij persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens beperken wij ons alleen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij respecteren de privacy van klanten, medewerkers, relaties en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en verwerking vindt in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving plaats. Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies adviseert en ondersteunt ondernemers vanuit haar vestiging in Nijmegen. De aard van de dienstverlening maakt dat de organisatie zichzelf, in het kader van de AVG, ziet als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ . 

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies heeft alle kennis in huis om ondernemers (en de directe betrokkenen áchter hen) te ondersteunen en te adviseren bij uiteenlopende vraagstukken. Onze experts helpen doelen waar te maken en brengen ondernemers naar een hoger niveau van ondernemerschap. Onze dienstverlening richt zich op vraagstukken in de bedrijfs- en belastingadvisering. Onze dienstverlening draagt bij aan de optimalisatie van het ondernemerschap van onze klanten en in prive.  Om op een professionele wijze invulling te kunnen geven aan deze dienstverlening is de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten noodzakelijk. Dit is onder meer het geval bij het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, bij het verzorgen van belastingaangiftes, boekhoudingen of salarisadministraties, bij het begeleiden van bedrijfsovernames, bij het uitbrengen van adviezen op het gebied van juridische, fiscale, internationale, IT-, HRM- financiële en organisatorische vraagstukken. 

Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn bij onze klanten. Dit is nodig om onze dienstverlening, die gerelateerd is aan personeelsaangelegenheden, adequaat te kunnen uitvoeren. In deze situatie zullen we de betreffende gegevens niet altijd rechtstreeks van de betrokkene ontvangen, maar van onze klant. Wij verzoeken onze klanten daarom altijd om de betreffende betrokkenen schriftelijk te informeren over deze werkzaamheden en de daarmee samenhangende verwerking van de persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens van betrokkenen bij onze klanten verwerken we in voorkomende gevallen ook om relevante informatie over onze dienstverlening en activiteiten rechtstreeks aan deze personen te kunnen verstrekken. Ook doen we dit om met hen de zakelijke relatie te kunnen onderhouden. Ten slotte is verwerking van persoonsgegevens nodig wanneer medewerkers en klanten gebruik maken van onze website en online platform. In dat geval om met de betreffende personen informatie te kunnen delen die samenhangt met het gebruik van deze software. 

Vanuit marketingdoeleinden kunnen wij verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen. Dit wordt voor bestaande relaties gedaan op grond van het gerechtvaardigd belang. In andere gevallen wordt dit alleen gedaan met expliciete toestemming. Er kan overigens altijd verzocht worden om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie. Dit kan eenvoudig met de afmeldlink die onderaan (in de footer) van onze e-mailings staat. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Voor de uitvoering van onze diensten hebben we in bepaalde gevallen bepaalde persoonsgegevens nodig. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van het soort dienst die we verrichten. Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende dienstverlening zullen worden verwerkt. Per situatie geven wij aan onze klanten aan welke persoonsgegevens noodzakelijk of verplicht zijn en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. In de uitvoering van onze werkzaamheden kan verwerking van de volgende gegevens aan de orde zijn: 

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres en andere contactgegevens waaronder telefoonnummer
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Functie
 • Opleidingsniveau
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nationaliteit
 • Identificatiegegevens
 • Kenteken
 • Financiële gegevens
 • Bank- en betaalgegevens
 • Fiscale gegevens, waaronder BTW gegevens en belastingaangiften
 • WOZ-beschikking
 • Inloggegevens
 • Notariële stukken (bijvoorbeeld een oprichtingsakte of levenstestament)
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Inhoud van correspondentie tussen Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies en haar klanten en de inhoud van (advies)dossier
 • Voor het onderhouden van de zakelijke relatie, het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en het verstrekken van informatie over de door klanten gebruikte online tools, verwerken we de namen, contactgegevens en functies van de betreffende personen die werkzaam zijn bij onze zakelijke relaties.

Cookies

Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies verzamelt gegevens over bezoekers van haar website middels cookies. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 

Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies verzamelt enkel tot personen herleidbare informatie die door de betreffende bezoeker van de website zelf uitdrukkelijk ter beschikking is gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker een contactformulier op de website invult. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en gegevens in relatie tot het internetgedrag zoals beschreven in deze verklaring. De contactformulieren maken gebruik van Google reCAPTCHA voor beveiliging. De Servicevoorwaarden van Google zijn hierbij van toepassing.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytisch)
 • Google Analytics (analytisch) 
 • Hotjar – Met deze cookie kan Hotjar het begin van het bezoek van de gebruiker volgen voor een totaal aantal sessies. Het bevat geen identificeerbare informatie.
 • Google Recaptcha (functioneel) – Google reCAPTCHA stelt een noodzakelijke cookie (_GRECAPTCHA) in wanneer deze wordt uitgevoerd met als doel risicoanalyse tegen spam te leveren.
 • Tawk (functioneel) – Deze cookie onthoudt de eindgebruiker zodat eerdere chatgesprekken kunnen worden geïdentificeerd om de service te verbeteren.

 • Mailchimp (functioneel) – Een cookie door Mailchimp om de abonneelijst te beheren en controleren

Opt-Out

U kunt zich de Google Analytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin, als u niet wilt dat er anonieme gegevens over uw gebruik van onze website worden verzameld.
 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: contact@sanacount.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Op grond van een wettelijke verplichting of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Denk daarbij aan het verstrekken van de gegevens aan onze softwareleveranciers, overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en andere zakelijke relaties, zoals bijvoorbeeld een bank of notaris. Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies zal nooit, tenzij na expliciete toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens aan derden verstrekken vanuit commercieel oogpunt. 

De verstrekte gegevens als gevolg van het gebruik van onze website worden eveneens alleen aan derde partijen doorgegeven als dat noodzakelijk is voor het gebruik of de optimalisatie van de website. Zo verstrekken wij deze gegevens onder meer aan onze website- en systeembeheerder en het (online) marketingbureau. 

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij dat deze persoonsgegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij met deze derde partij overeen dat persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Het verstrekken van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Doeleinden van het verzamelen van gegevens’, dan wel op grond van toestemming van de betrokkene. Verwerking op grond van gerechtvaardigd belang is aan de orde in geval van optimalisatie c.q. verbetering van de dienstverlening van Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies. Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan mag de betrokkene de toestemming altijd weer intrekken. In dat geval zal Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies niet langer de betreffende persoonsgegevens verwerken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Binnen Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies bewaren we persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening ontvangen niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, dan wel bewaard moeten worden in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Ook gegevens die Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies van websitebezoekers verkrijgt, zal zij niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Borging van de veiligheid van persoonsgegevens Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Personen die namens Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies toegang hebben tot deze gegevens zijn (onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels) gehouden aan geheimhouding. Wij hanteren hoge en algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of vernietiging.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens, recht van bezwaar, recht op beperking en recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij van u persoonsgegevens verwerken, dan heeft u het recht om te vragen om inzage in en correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om verstrekte persoonsgegevens over te dragen en u heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegeven te beperken. Tenslotte heeft u recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw verzoek, bezwaar of vraag richten aan het team van Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies, bereikbaar via info@sanacount.nl. Daarom zullen wij uiterlijk binnen één maand reageren. Mocht het onverhoopt langer duren dan zullen we u hierover informeren. Ieder verzoek, bezwaar of vraag zal op zich zelf worden behandeld. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om adequate identificatie. 

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over hoe Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies uw persoonsgegevens gebruikt? Of bent u niet tevreden met onze reactie nadat u ons om inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens? Neem in dat geval eerst (nogmaals) contact met ons op. Op deze manier geeft u ons de kans om de situatie te herstellen en/of te beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Mocht dit voor u niet afdoende blijken, dan kunt u zich daarna richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018 en bijgewerkt op februari 2021. Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies kan van tijd tot tijd om verschillende redenen deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie van de verklaring is altijd beschikbaar via de website van Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies. Wijzigingen zullen dan ook op onze website worden gepubliceerd. 

Meer info of vragen over uw gegevens of deze verklaring

Heeft u vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie of heeft u privacy gerelateerde vragen neem dan contact op met ons team, bereikbaar op nummer +31 24 737 05 44 of per e-mail: contact@sanacount.nl.