Coronavirus: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Sanacount Corona COVID-19 - Blogs - Nieuws - Sanacount

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Ook al is nu nog niet alles helder, we willen je toch gelijk informeren. In deze blog willen we je informeren over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud de zogenaamde NOW.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een belangrijke maatregel voor werkgevers is het instellen van een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV). Als er al een aanvraag voor WVT gedaan is, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Vervanging Werktijdverkorting (WTV) via UWV

Op dit moment kan er nog geen NOW-aanvraag ingediend worden, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Het is op dit moment nog niet bekend of de aanvraag schriftelijk ingediend kan worden of dat de aanvraag alleen via eHerkenning ingestuurd kan worden.

Sanacount regelt het graag - Machtiging eHerkenning

Mocht je ons nog niet gemachtigd hebben via de ketenmachtiging eHerkenning, dan kunnen wij deze aanvraag niet voor je regelen. Laat ons dit alsjeblieft zo spoedig mogelijk weten, dit kost namelijk ook tijd om aan te vragen.

Goed geregeld voor medewerkers tijdens coronacrisis

Voor werknemers die onder de regeling vallen, betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. Jouw werknemers kunnen naar onze mening dus wel worden ingezet voor werkzaamheden die niet direct omzet opleveren en die wel goed zijn voor je bedrijf. Gebruik bijvoorbeeld de gelegenheid om interne processen te verbeteren, alhoewel dit nu misschien minder belangrijk lijkt.

De voorwaarden voor de tegemoetkoming NOW

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies door het Coronavirus, waarbij de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Het is nog niet bekend welke periode als leidraad wordt gezien om deze 20% omzetverlies te onderbouwen (vorig jaar, budget etc.); 
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, deze zijn nog niet bekend);
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. 

Omzetdaling en hoogte van tegemoetkoming

Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
 
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
  • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Accountantsverklaring vereist

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming (nog niet bekend dus) is een accountantsverklaring vereist.  Wanneer dit ook op jouw van toepassing is kun je hiervoor contact opnemen met Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies in Nijmegen / Arnhem.

Correctie na definitieve vaststelling in tegemoetkoming

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Directeur grootaandeelhouders

Het is voor ons op dit moment niet duidelijk of de directeuren grootaandeelhouders in dit geval ook als werknemer worden beschouwd en hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Sanacount staat je graag bij waar mogelijk

Indien je zelf de aanvraag voor de NOW instuurt, ontvangen wij hier graag een kopie van. Tevens verwijzen we je naar de brief met maatregelen die door het kabinet is opgesteld. Er wordt door het UWV hard gewerkt om zo snel mogelijk een aanvraagformulier beschikbaar te stellen.
 
Wij wensen jou en jouw collega’s veel sterkte en staan je graag bij waar wij kunnen!
 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen